Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) wordt normaliter eenmaal per jaar bijeengeroepen, meestal in de maand april.

Alle leden krijgen circa één maand voorafgaand aan de ALV een uitnodiging. Voorafgaand aan de ALV worden per post de agenda, jaarstukken en het verslag van de vorige ALV aan alle leden verstuurd.

Tijdens deze reguliere bijeenkomst laten de voorzitter en penningmeester de belangrijkste beleidsmatige en financiële items binnen de vereniging de revue passeren.

Verslag wordt gedaan door de drie commissies binnen de vereniging: technisch beheer, derde wereldprojecten en de PR-commissie.

Indien noodzakelijk (afloop zittingstermijnen) worden nieuwe bestuursleden gekozen.

Bij belangwekkende ontwikkelingen binnen de organisatie is het bestuur gerechtigd een extra ALV af te roepen, om een specifiek vraagstuk aan de leden voor te leggen.

Dit is in het verleden onder meer gebeurd bij beslissingen omtrent extra investeringen, de keus voor één of twee nieuwe windturbines, of onze samenwerking binnen Windpark Neer, (Limburg).

Soms worden externe sprekers over een aansprekend duurzaamheidsonderwerp uitgenodigd voor een aanvullende presentatie.

Digitale exemplaren van ALV-verslagen zijn voor leden digitaal opvraagbaar via het informatieformulier, of beschikbaar via 'MijnMeerwind' (inlog voor leden vereist).

 

↑ Top