Het ontstaan van Meerwind

Oorsprong

In de jaren '70 ontstonden er zorgen om het milieu. Groepen mensen voelden zich verantwoordelijk voor een duurzaam gebruik van de aarde.
Na de optimistische en voorspoedige wederopbouwperiode na de 2e wereldoorlog, begon bij een aantal mensen toch wel het besef te dagen dat het qua uitputting van natuurlijke hulpbronnen een keer eindig zou gaan worden.

In 1979 zag de "Organisatie voor Duurzame Energie" (ODE) het licht. In het begin deelden mensen via deze organisatie hun ervaringen met eigen toepassingen voor duurzame energie en energie besparing. Vooral de zelfbouw-windmolens waren toen populair.

Maar al gauw kwam de gedachte naar voren dat samen een grote windmolen kopen en die aan het elektriciteitsnet aansluiten een efficiëntere oplossing zou kunnen zijn. Zo ontstonden er in het hele land diverse windmolen-coöperaties. Ook Haarlemmermeerse initiatiefnemers werden zo door ODE ondersteund om een coöperatie op te richten. Hiermee werd de oprichting van de Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind op 3 april 1989 een feit.

Eind december 1993 werd de eerste windmolen, de Meermin, langs de A4 bij het viaduct van de Venneperweg in gebruik genomen. 330 Leden hadden toen geld geïnvesteerd om deze windmolen te bekostigen. In 1996 begon de 2e windmolen, de Polderjongen, te draaien dankzij de investering van 550 leden.

Wat volgde is een soms rustige en soms bewogen geschiedenis die anno 2014 al 25 jaar bestrijkt.

Terugkijkend naar onze oprichting door een 40-tal ideologische en gedreven personen komen we tot een mooie geschiedenis:

   

2014

Op de algemene ledenvergadering van 9 april 2014 bestaat Meerwind 25 jaar en 6 dagen!
Uiteraard wordt er teruggekeken worden naar 25 jaar onstuimige ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging, met als recent hoogtepunt de in 2013 gereed gekomen nieuwe turbines: twee prachtige Enercon's E70 die al maanden hun rondjes draaien langs de A4.
Maar duidelijk zal worden dat wij onze blik naar voren blijven richten: op naar nog eens 25 jaar Meerwind en duurzame energieproductie.


2013

Op 25 januari 2013 om 14.30 uur wordt de eerste paal geslagen voor de Pionier die toen nog de werknaam Turbine 6 droeg. Althans dat was de bedoeling. Door de aanhoudende vorst waren de heipalen niet beschikbaar. De eregasten, Marjan Minnesma, de duurzaamste top100-ondernemer van Nederland, heeft toen met hulp van wethouder Duurzaamheid, John Nederstigt, een groot informatietableau met de kraan onthuld, waarna in het Dorpshuis van Weteringbrug aansluitend mooie worden zijn gesproken en het glas geheven werd.
Net voor 1 juni 2013 waren beide molens in bedrijf gesteld en leverden vanaf dat moment stroom aan het 10kV net van Liander. Al met al een geweldige prestatie van de leden van ons bouwteam, (allen vrijwilligers van Meerwind), de aannemers en onze windturbinefabrikant Enercon.
Energieleverancier Greenchoice maakte een reclamefilm rond de bouw van de Pionier. De gezamenlijke slogan 'Meerwind met Greenchoice' staat groots op de Pionier en wijst daarmee duizenden automobilisten die op de A4 of A44 rijden op hoe je het energieprobleem kunt helpen oplossen; met windturbines dus.
Op zaterdagmiddag 28 september 2013 wordt er In het Cultureel Centrum van Nieuwe Wetering 'Tussen Kaag & Braassem' te Nieuwe Wetering voor leden en genodigden een groot openingfeest georganiseerd met als titel “Dit zijn wij: Meerwind geeft je nog meer energie”. Vanuit de feestzaal hadden de gasten een prachtig uitzicht op onze nieuwe windturbines. Ruim 300 leden en genodigden gaven gehoor aan de uitnodiging en hebben zich van 14.00 tot 17.00 fantastisch vermaakt. Tijdens deze bijeenkomst is ook een scholenproject gestart samen met het NMCH en de VWO leerlingen van het Herbert Vissers College uit Nieuw-Vennep.


2012

In februari vindt overleg plaats met de bezwaarmaker, die een contract had voor de bouw van een windturbine op zijn grond met een andere projectontwikkelaar. Dat contract is inmiddels verlopen en niet verlengd. Na moeizame onderhandelingen komt er overeenstemming. In ruil voor de bouw van de windturbine door Meerwind op de grond van de bezwaarmaker, trekt deze zijn bezwaren tegen de bouwvergunning voor de nieuwe Polderjongen in. Op 18 april gaat de ALV in grote meerderheid akkoord met deze oplossing. Meerwind gaat twee windturbines bouwen in plaats van één. De SDE-subsidie voor de tweede turbine wordt onmiddellijk aangevraagd. Daarna gaat het snel. Begin mei vindt een eerste overleg plaats met alle partijen die bij de bouw betrokken zijn. Een herhaald verzoek aan de leden om mee te doen met een lening levert nog eens € 500.000 aan toezeggingen op. Half juli wordt het contract voor de levering van twee turbines met de fabrikant Enercon getekend. Op 20 augustus 2012 besluit de ledenvergadering dat er ook gebouwd mag worden als er geen subsidie komt. Op 15 oktober wordt de kredietovereenkomst met de Triodosbank ondertekend. Korte tijd later ontvangen wij bericht dat SDE-subsidie is toegekend. Op 22 november wordt begonnen met de werkzaamheden door de sloot naast het land waar de tweede turbine wordt gebouwd te verbreden. Dat laatste was nodig, omdat het waterschap “watercompensatie” eist voor de extra verharding door de aanleg van toegangswegen en een kraanopstelplaats.


2011

Eind januari wordt de VOF definitief ontbonden. De leden krijgen het verzoek of zij mee willen werken aan het realiseren van de nieuwe turbine door daarvoor een lening te verstrekken. De belangstelling is boven verwachting. Binnen korte tijd wordt er € 650.000 toegezegd. In februari krijgen wij bericht dat de aangevraagde SDE-subsidie is toegekend. Helaas zijn er bezwaren ingediend tegen de verstrekte bouwvergunning en kan er nog niet met de bouw worden begonnen. De Raad van State vindt dat de overgebleven bezwaarmaker als belanghebbende moet worden gezien en dat de gemeente de bezwaren alsnog inhoudelijk moet beoordelen.


2010

De gemeente stemt in met ons verzoek en geeft op 1 maart 2010 een bouwvergunning af voor de “Nieuwe Polderjongen”, een windturbine met een vermogen van 2,3 MW en een hoogte van 57,75 meter. De voorbereidingen voor de bouw van het noordelijke deel van het “oude” windpark zijn inmiddels gestart. Tijdens die voorbereidingen ontstaat er onenigheid tussen Meerwind en de projectontwikkelaar, die zelf inmiddels samenwerkt met een tweede projectontwikkelaar. Tijdens een overleg tussen de samenwerkende partijen op 12 augustus 2010 wordt besloten dat het samenwerkingsverband Windpark Burgerveen-Oost zal worden ontbonden. De rechten op de Nieuwe Polderjongen komen toe aan Meerwind. De rechten op de ontwikkeling van de oude bouwvergunning komen onder aftrek van een voorwaardelijk aan Meerwind te betalen vergoeding toe aan onze ex-compagnon. Op 8 september stemmen de leden van Meerwind tijdens een daarvoor speciaal bijeengeroepen ALV unaniem in met deze ontbinding. In oktober wordt SDE-subsidie aangevraagd voor de nieuwe turbine.


2009

Nadat de gemeente heeft ingestemd met de aanvraag voor het Windpark met de 5 grote windturbines en dit besluit publiceert, blijkt dat Schiphol en de KLM daar bezwaar tegen maken. De gemeente verzoekt ons te verklaren dat wij de (plan)schade die Schiphol en de KLM zeggen te lijden zullen vergoeden. Dat risico is voor ons te groot en wij vragen de gemeente de aanvraag terug te brengen tot één windturbine, in de oksel van de kruising van de A4 en de A44, ter vervanging van de Polderjongen.


2008

De aanvraag voor een bouwvergunning werd ingediend om Windpark "Burgerveen-Oost" te verwezenlijken met 5 grote windturbines van 3MW in een boog-opstelling. Los daarvan kwam de goedkeuring binnen om voor de (oude) lijnopstelling andere windturbines te plaatsen. Ofschoon de nieuwe opstelling de voorkeur had, werd besloten beide opties open te houden. Intussen was het ledental gegroeid tot boven de 800.


2007

Alle vergunningen voor het bouwplan van het Windpark Burgerveen-Oost waren binnen. Maar nu deed het probleem zich voor dat de betreffende molens nu (na ca. 10 jaar) niet meer leverbaar waren. Extra bijkomstigheden, zoals het vervallen van hoogte beperkingen en de strenge eisen die verwacht werden voor de nieuwe subsidieregeling, deden Meerwind en de projectontwikkelaar besluiten een nieuw plan aan de omwonenden voor te leggen. Landelijk overleg tussen de windcoöperaties en Greenchoice (voorheen "de EnergieConcurrent") leverde voor de leden, die tevens klant zijn bij deze leverancier, een korting op de stroom op.


2006

In verband met aanvraag voor de bouwvergunning voor "Windpark Burgerveen-Oost" (tot dan "Windpark 4/44") heeft Meerwind samen met de projectontwikkelaar in Weteringbrug een voorlichtingsavond belegd. Door de open discussie zijn slechts twee bezwaren ingediend. Op 18 augustus werd door de minister van Economische Zaken de MEP-subsidie per direct beëindigd. Ondanks dat ging Meerwind door met de oprichting van de BV "Meerwind Burgerveen-Oost" en de VOF voor de samenwerking in het windpark.


2005

Meerwind is verheugd dat de gemeente een positieve bijdrage wil leveren aan duurzame energie. Dit wordt vastgelegd in een beleidsplan. Regelmatig is er overleg tussen Meerwind en ambtenaren over diverse acties. Zo verhoogde Meerwind de gemeentelijke subsidie op zonneboilers. Verder heeft de gemeente Meerwind geconsulteerd voor het plan om nog eens 20 MW (ca. 8 molens) in het zuiden van de Haarlemmermeer te realiseren. Meerwind en de projectontwikkelaar van het windpark 4/44 gaan een samenwerking aan. De bouwvergunning werd in juli 2005 aangevraagd.


2004

Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan werd een discussieavond over windenergie georganiseerd. Drie gastsprekers brachten elk hun eigen pleidooi op een enthousiasmerende wijze ten gehore. Het leverde een echte discussie op, waarbij ook de plaatselijke politiek goed vertegenwoordigd was. Meerwind kreeg te maken met de vierde subsidieregeling voor windenergie in haar bestaan, de MEP. Molens ouder dan 10 jaar werden nu uitgesloten, tenzij zo'n molen grondig gerenoveerd werd. Een extra ALV werd gehouden om het "MEP" besluit van de Meermin aan de leden voor te leggen.


2003

Het opstellen van een toekomstvisie hing samen met de beschikbare menskracht op dat moment. Zo werden op de ALV twee molenaars tevens bestuurslid om de bezetting van het bestuur op peil te houden, maar kon aan de uitbreiding van de doelstelling geen invulling gegeven worden. Eind van het jaar kwam hierin een kentering.


2002

Met de plannen voor het windpark 4/44 worden we geconfronteerd met tegenstanders. Een groep mensen in de omgeving van knooppunt Burgerveen tekent bezwaar aan bij de gemeente. Meerwind heroverweegt haar ambities in een toekomstvisie. Dat levert een wijziging van de statuten op waarvan de belangrijkste is: 'uitbreiding van de doelstelling om niet alleen windenergie, maar alle vormen van duurzame energie te ondersteunen'.


2001

De relatie tussen Meerwind en het afnemende energiebedrijf was de afgelopen jaren bekoeld. Er liep zelfs een rechtszaak over de uitkering van de REB. Eind van 2001 stond NUON toe het contract te beëindigen. Meerwind stapte over naar de Energie-Concurrent, een bedrijf dat zich louter toelegde op het leveren van duurzame energie.


2000

Gaf Meerwind hoop. Want een Quick-Scan Windenergie werd door de gemeente aanbesteed. Ook bleken er een aantal groepen agrariërs te zijn met plannen voor windmolenparken, waaraan Meerwind mee kon doen. Toch liet de politieke besluitvorming weer langer op zich wachten.


1999

Vierde Meerwind haar 10 jarig bestaan. We zijn een dagje uit geweest langs enkele windmolenparken en bezochten de Bataviawerf in Lelystad. In totaal 74 personen namen aan deze geslaagde dag deel.


1998

De algemene ledenvergadering stelde vast dat er op het gemeentehuis nog niets gebeurd was met windenergie. Het bleek allemaal politiek zeer gevoelig te liggen. De nieuwe elektriciteitswet trad in werking, hetgeen ons - op landelijke schaal - een nieuw perspectief opleverde. Meerwind ondersteunde het initiatief van de SGEP, (Samenwerkende Groene Energie Producenten), vanaf het begin met raad en daad.


1997

De burgemeester, die de "Polderjongen" officieel in gebruik stelde, zegde ons toe dat er een windenergiebeleid met ruimte voor meer molens er zou komen. Omdat inmiddels de terugleververgoeding - voor nieuwe molens - minimaal geworden was, besloten we even af te wachten.


1996

Doordat we nu wisten hoe met de art. 19 procedure te handelen, sputterde GS niet tegen. In 7 jaar tijd waren we stukken ervarener geworden in de hele politieke omgang. Eind oktober werd de tweede molen opgeleverd en draaide deze direct op volle toeren in de eerste najaarsstorm.


1995

Was het laatste jaar met investeringssubsidies voor windenergie. Nog snel een poging gedaan om daar een deel van te krijgen, maar helaas. Ook was voor ons nu geen reserveplaats beschikbaar. Maar halverwege het jaar werd voor niet-gesubsidieerde molens een nieuwe terugleververgoeding overeengekomen met de energiebedrijven, waarop we besloten toch door te gaan.


1994

Gelijk na de festiviteiten van de officiële ingebruikname van de "Meermin", maakten we plannen voor een tweede windturbine. Omdat er nog geen windenergiebeleid was waaraan ze deze aanvraag konden toetsen, ging B&W akkoord met de locatie "Knooppunt Burgerveen".


1993

Middels een AROB-procedure braken we de verdedigingslinie van Gedeputeerde Staten en werd de eerste paal van de Meermin geslagen, nog voordat de bouwvergunning was verleend! Van de fabrikant kregen we een behandeling die voor vaste klanten bedoeld was, waardoor Haarlemmermeer nog net voor Kerst '93 haar eerste (!) windturbine aanschouwde. Vier jaar na oprichting stonden we vol trots naast onze "Meermin"!


1992

De score werd in ons voordeel geopend met het feit dat B&W akkoord ging met de locatie "A4, hoek Venneperweg". Toch ging de stand weer naar onbeslist, omdat Gedeputeerde Staten de artikel 19 procedure niet ontvankelijk verklaarden. Weliswaar zetten we met Provinciale Staten, die dit besluit via een motie "betreurden", een nieuwe aanval in, maar moesten we toch de fabrikant berichten dat het koopcontract op een ontbindende voorwaarde verviel...


1991

Was ons subsidiejaar! In plaats van belastingmaatregelen bestond in deze tijd een subsidieregeling waardoor een behoorlijk deel van de investering door 'Den Haag' werd betaald. Vanwege de vele aanvragen kon de onze niet worden gehonoreerd. Maar wat bleek? We stonden eerste reserve,... en aan het eind van het jaar werden we vriendelijk verzocht om in te vallen.


1990

Was het jaar van overleg met de Gemeente. Dat overleg liep nog wat stroef, mede omdat wij ook nog moesten leren hoe met politieke besluitvorming om te gaan. Een vak apart waar we onderhand een stuk bedrevener in geworden zijn.


1989

Op 3 april richtten 40 enthousiastelingen, bijeen in een zaaltje van Het Trefpunt in Nieuw-Vennep, de Haarlemmermeerse windmolenvereniging op. De naam was snel gevonden: "MEERWIND". Het jaar ging snel voorbij met alle werkzaamheden om de vereniging echt leven in te blazen.

 

 

↑ Top